Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Các điều khoản và điều kiện sau đây điều chỉnh tất cả việc sử dụng trang web https://www.wowelo.com/ và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có tại hoặc thông qua trang web (gọi chung là Trang web). Trang web được sở hữu và điều hành bởi Wowelo (“Wowelo”). Trang web được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này cũng như tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách quyền riêng tư của Wowelo) và các quy trình có thể được công bố theo thời gian trên Trang web này bởi Wowelo (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là ưu đãi của Wowelo, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

 1. Tài khoản và Trang web https://www.wowelo.com/ của bạn. Nếu bạn tạo một blog/trang web trên Trang web, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và blog của mình, đồng thời bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản và mọi hành động khác được thực hiện liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc chỉ định từ khóa cho blog của mình theo cách gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp, kể cả theo cách nhằm mục đích đánh đổi tên tuổi hoặc uy tín của người khác và Wowelo có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà Wowelo cho là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, hoặc nếu không có khả năng gây ra trách nhiệm pháp lý của Wowelo. Bạn phải thông báo ngay cho Wowelo về mọi hành vi sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Wowelo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Bạn, bao gồm mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do các hành vi hoặc thiếu sót đó.
 2. Trách nhiệm của Người đóng góp. Nếu bạn vận hành một blog, nhận xét trên blog, đăng tài liệu lên Trang web, đăng liên kết lên Trang web, hoặc làm cho (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tạo) tài liệu có sẵn trên Trang web (bất kỳ tài liệu nào như vậy, “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào do Nội dung đó gây ra. Đó là trường hợp bất kể Nội dung được đề cập có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh hay phần mềm máy tính hay không. Bằng cách cung cấp Nội dung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
  • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nếu chủ sở hữu của bạn có quyền sở hữu trí tuệ bạn tạo ra, bạn có (i) nhận được sự cho phép từ người sử dụng lao động của bạn để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được miễn Tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
  • Bạn đã tuân thủ đầy đủ các giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để vượt qua thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
  • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa thành Trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
  • Nội dung không phải là spam, không phải là máy hoặc ngẫu nhiên tạo ra và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng xếp hạng các công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi phi pháp khác Như lừa đảo) hoặc gây hiểu nhầm người nhận về nguồn tài liệu (như giả mạo);
  • Nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Blog của bạn không nhận được quảng cáo thông qua các tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và các trang web khác và các phương pháp quảng cáo tương tự không được yêu cầu;
  • blog của bạn không được đặt tên theo cách khiến người đọc hiểu nhầm rằng bạn là một người hoặc một công ty khác. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người không phải là bạn hoặc công ty khác với của bạn; và
  • bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, được phân loại và/hoặc mô tả chính xác loại, tính chất, cách sử dụng và tác dụng của tài liệu, cho dù bạn có yêu cầu làm như vậy bởi Wowelo hay không.

  Bằng cách gửi Nội dung cho Wowelo để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho Wowelo giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, Wowelo sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xóa Nội dung đó khỏi Trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không khả dụng ngay lập tức.

  Không giới hạn bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào trong số đó, Wowelo có quyền (mặc dù không có nghĩa vụ), theo quyết định riêng của Wowelo (i) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, theo quan điểm hợp lý của Wowelo, vi phạm bất kỳ chính sách nào của Wowelo hoặc có hại theo bất kỳ cách nào hoặc có thể bị phản đối, hoặc (ii) chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập và sử dụng Trang web của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của Wowelo. Wowelo sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước đó.

 3. Thanh toán và Gia hạn.
  • Các điều khoản chung.
   Bằng cách chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho Wowelo phí đăng ký một lần và/hoặc hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ định (các điều khoản thanh toán bổ sung có thể được đưa vào trong các thông báo khác). Các khoản thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ chi trả cho việc sử dụng dịch vụ đó trong khoảng thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Các khoản thanh toán không được hoàn lại.
  • Tự động gia hạn. 
   Trừ khi bạn thông báo cho Wowelo trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn ủy quyền cho chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng sau đó cho đăng ký đó (cũng như mọi khoản thuế) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ dành cho bạn. Việc nâng cấp có thể bị hủy bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn tới Wowelo bằng văn bản.
 4. Dịch vụ.
  • Lệ phí; Thanh toán. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho Wowelo các khoản phí thiết lập và phí định kỳ hiện hành. Phí áp dụng sẽ được lập hóa đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Wowelo có quyền thay đổi các điều khoản và phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày trước khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Bạn có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Wowelo.
  • Hỗ trợ. Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ email ưu tiên. “Hỗ trợ qua email” có nghĩa là khả năng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email bất kỳ lúc nào (với nỗ lực hợp lý của Wowelo để phản hồi trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. “Mức độ ưu tiên” có nghĩa là hỗ trợ được ưu tiên hơn hỗ trợ cho người dùng dịch vụ https://www.wowelo.com/ tiêu chuẩn hoặc miễn phí. Tất cả hỗ trợ sẽ được cung cấp theo các thông lệ, thủ tục và chính sách dịch vụ tiêu chuẩn của Wowelo.
 5. Trách nhiệm của Khách truy cập Website Wowelo chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được đăng lên Trang web và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, cách sử dụng hoặc tác dụng của tài liệu đó. Bằng cách điều hành Trang web, Wowelo không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng họ xác nhận tài liệu được đăng trên đó hoặc họ tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không gây hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của mình khỏi vi-rút, sâu máy tính, ngựa thành Troia và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc có thể bị phản đối, cũng như nội dung chứa các điểm không chính xác về kỹ thuật, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, đã nêu hoặc chưa nêu. Wowelo từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc khách truy cập Trang web sử dụng hoặc do bất kỳ hoạt động tải xuống nào của những khách truy cập nội dung được đăng trên đó.
 6. Nội dung được đăng trên trang web khác. Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được cung cấp thông qua các trang web và trang web có liên kết https://www.wowelo.com/ và liên kết đó tới https://www.wowelo .com/. Wowelo không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web và trang web không phải của Wowelo đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến một trang web hoặc trang web không phải của Wowelo, Wowelo không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của mình khỏi vi-rút, sâu máy tính, ngựa thành Troia và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Wowelo từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc bạn sử dụng các trang web và trang web không phải của Wowelo.
 7. Chính sách Vi Phạm Bản Quyền và DMCA. Khi Wowelo yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, thì nó cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi https://www.wowelo.com/ vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn nên thông báo cho Wowelo theo Chính sách của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) của Wowelo. Wowelo sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả khi được yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Wowelo sẽ chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Trang web của khách truy cập nếu trong các trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người tái vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Wowelo hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Wowelo sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước đó cho Wowelo.
 8. Sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không chuyển giao từ Wowelo cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Wowelo hoặc bên thứ ba, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ vẫn (như giữa các bên) chỉ với Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, logo https://www.wowelo.com/ và tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến https://www.wowelo.com /, hoặc Trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các bên cấp phép của Woweloor Wowelo. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Trang web có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Wowelo hoặc bên thứ ba.
 9. Quảng cáo. Wowelo bảo lưu quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua một tài khoản không có quảng cáo.
 10. Ghi nhận. Wowelo bảo lưu quyền hiển thị các liên kết ghi công như 'Blog tại https://www.wowelo.com/', tác giả chủ đề và ghi công phông chữ ở chân trang hoặc thanh công cụ blog của bạn.
 11. Sản phẩm Đối tác. Bằng cách kích hoạt sản phẩm của đối tác (ví dụ: chủ đề) từ một trong các đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của đối tác đó. Bạn có thể chọn không tham gia điều khoản dịch vụ của họ bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt sản phẩm của đối tác.
 12. Tên miền. Nếu bạn đang đăng ký một tên miền, sử dụng hoặc chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký trước đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng phải tuân theo các chính sách của Công ty Cổ phần Internet về Tên và Số được Chỉ định (“ICANN”), bao gồm cả Quyền đăng ký và Trách nhiệm.
 13. Thay đổi. Wowelo bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Trong tương lai, Wowelo cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. 
 14. Chấm dứt. Wowelo có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản https://www.wowelo.com/ của bạn (nếu bạn có), bạn chỉ cần ngừng sử dụng Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ trả phí, thì tài khoản đó chỉ có thể bị chấm dứt bởi Wowelo nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Wowelo gửi thông báo cho bạn về việc đó; với điều kiện là, Wowelo có thể chấm dứt Trang web ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ chung của chúng tôi. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý. 
 15. Từ chối bảo hành. Trang web được cung cấp “nguyên trạng”. Wowelo và các nhà cung cấp cũng như người cấp phép của mình từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả Wowelo lẫn các nhà cung cấp và người cấp phép của Wowelo đều không đảm bảo rằng Trang web sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.
 16. Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, Wowelo, hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của Wowelo, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đối tượng nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào; (ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) do gián đoạn sử dụng hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá khoản phí mà bạn đã trả cho Wowelo theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động. Wowelo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ nào do các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành.
 17. Đại diện Tổng quát và Bảo hành. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của Wowelo, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố của bạn hoặc khu vực chính phủ khác, liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú) và (ii) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 18. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Wowelo, các nhà thầu và người cấp phép của Wowelo, cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.
 19. Linh tinh. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Wowelo và bạn liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi có chữ ký của giám đốc điều hành được ủy quyền của Wowelo hoặc bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi bởi Wowelo. Ngoại trừ trong phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ xung đột của các quy định pháp luật và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào giống nhau sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Quận San Francisco, California. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không đăng ký bảo lãnh), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng theo Quy tắc trọng tài toàn diện của Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo các Quy tắc đó. Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Quận San Francisco, California, bằng tiếng Anh và quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng nào để thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một trong hai bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó; Wowelo có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ có hiệu lực vì lợi ích của các bên, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng được phép của họ.